Neprehliadnite

TMR INTERLIGA: 20. ročník SFLG powered by CARINTHIA – propozície

 

TMR INTERLIGA 2022
Slovenská firemná liga v golfe
powered by CARINTHIA

/20. ročník – PROPOZÍCIE/

Hrá sa o:
Putovný pohár Slovenská firemná liga v golfe 2022
Národné finále, ktoré sa uskutoční na ihrisku Golf Resort Kaskáda (ČR)
Predĺžený víkend pre 4/6-členný víťazný tím Národného finále
v Bonfanti Design Hotel**** v Južnom Tirolsku (Taliansko)
Grand finále Česko vs Slovensko, Ryder Cup amatérskych firemných tímov, do ktorého
postúpi 8 najlepších družstiev. Dejiskom bude GC Klagnenfurt
Selteheim, v rakúskom Korutánsku
Vecné ceny

Slovenská firemná liga v golfe je súťaž družstiev. Je to dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich turnajov v základnej časti. Osem najlepších  tímov postupuje do Národného finále a do  Grandfinále, v ktorom sa hrá o víťaza TMR INTERLIGY 2022, čo je Ryder Cup Slovensko vs. Česká republika amatérskych firemných tímov.

1. Hráči družstva:

1.1. Firma uvedie na súpiske každého družstva mená šiestich hráčov s ich presným hendikepovým indexom (HI), ktorí ju budú reprezentovať.
Ak družstvo nepredloží úplnú súpisku hneď, môže ju doplniť kedykoľvek v priebehu súťaže (s výnimkou finále) už len o jedného hráča. Firma môže do súťaže prihlásiť jedno, prípadne viac družstiev.

1.2. Družstvá môžu byť zmiešané. Aspoň 5 hráčov družstva musí v roku 2022 dosiahnuť vek 18 rokov a iba jeden hráč môže mať výkonnosť s HI nižším ako 5. V každom z turnajov (kole) štartujú za družstvo štyria hráči. Do družstva môžu byť nominovaní hráči s amatérskym štatútom, s presným HI 1 – 36, ako aj hráči s klubovým HI 37 – 54.
Hráči s klubovým HI hrajú s vyrovnaním 36,0. O nasadení hráčov do turnajov rozhoduje kapitán družstva. Každý hráč môže byť uvedený len na súpiske jedného firemného družstva.
Zo zdravotných a iných dôvodov je možné v priebehu súťaže vymeniť len hráča, ktorý ešte za družstvo nenastúpil v žiadnom turnaji (kole) tejto súťaže.

1.3. Turnaje v základnej časti sa hrajú na úpravu HI.

1.4. Hráči družstva počas súťaže hrajú v tričkách (polokošeliach) s logom firmy, prípadne

s jej názvom.

2. Systém hry

2.1. Slovenská firemná liga v golfe 2022 (ďalej len SFLG) je rozdelená na dve časti.

V základnej časti súťaže sa hrá päť turnajov (kôl) na rovnakom ihrisku systémom stableford netto. Každý z piatich turnajov sa hodnotí samostatne.

2.2. Súčasne sa hrá aj dlhodobá súťaž, hraná systémom eklektik, preto je potrebné, aby

hráči v prvom turnaji (kole) dohrali všetky jamky, čím si vytvoria základ pre ďalšie

turnaje (kolá), prípadne zapísali výsledok dvojitý par plus jedna rana.

2.3. Vo finálovom turnaji sa najskôr stretnú postupujúce družstvá v hre na rany netto a následne družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých štyroch miestach v hre na jamky o víťaza túry.

2.4. Na všetkých turnajoch hrajú dámy z červených odpalísk, muži zo žltých odpalísk a seniori z modrých odpalísk.


3. Určenie výsledku hráča a družstva

v základnej časti

3.1. Výsledkom hráča v každom z piatich turnajov bude počet ním získaných stfb. netto.

3.2. Výsledkom družstva v turnaji bude súčet dosiahnutých stfb. netto troch hráčov družstva, ktorí získali najviac stfb. netto.

3.3. V prípade rovnosti dosiahnutých stfb. netto viacerými hráčmi družstva rozhoduje nižší HI hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne kapitán družstva.

3.4. V dlhodobej súťaži eklektik sa hráčovi započíta najlepší dosiahnutý výsledok (brutto

rany) na každej jamke počas celej súťaže.

3.5. Do výsledku družstva sa započítajú výsledky troch hráčov družstva, ktorí dosiahli

v eklektiku najmenší počet rán brutto po dohraní piateho kola. V prípade rovnosti

dosiahnutých výsledkov rozhoduje vyšší HI hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne

kapitán družstva.

Príklady:

3. 2. a 3. 3.

Hráč A získal 36 stfb., hráč B – 36 stfb., hráč C – 40 stfb., hráč D – 37 stfb.

Do výsledku družstva v turnaji sa započítajú výsledky hráčov C (40), D (37) a A (36), keďže

hráč B má HI – 22 a hráč A má HI – 19. Družstvo dosiahlo v prvom turnaji spolu 113 stb.

3. 4.

Hráč zahrá v prvom turnaji jamku č.1 na 4 rany

v druhom turnaji jamku č.1 na 5 rán

v treťom a štvrtom jamku č.1 na 6 rán

v piatom na 3 rany. Výsledkom hráča v celom turnaji na jamke č.1 budú 3 rany. Obdobne sa postupuje na všetkých jamkách.

3. 5.

Hráči družstva dosiahli nasledovné konečné výsledky v eklektiku po dokončení piateho kola:

Hráč A : 74 rán

B : 74 rán

C : 73 rán

D : 68 rán

Do výsledku družstva sa započíta výsledok hráčov D-68, C-73 a B-74, keďže jeho HI je

vyšší (22) ako u hráča A (19).

4. Určenie poradia družstva v základnej časti

4.1. V každom turnaji (kole) sa družstvá umiestnia podľa počtu získaných stfb. netto

tromi hráčmi družstva, ktorých výsledky sa do výsledku družstva v danom turnaji (kole)

započítajú. Viď 3.2.

4.2. Lepšie sa v turnaji (kole) umiestni družstvo, ktoré získa viac stfb. netto. V prípade

rovnosti bodov o poradí družstva v turnaji rozhoduje:

a) nižší súčet HI troch hráčov, ktorých výsledky sa do výsledku družstva započítali

b) lepší výsledok dvoch hráčov družstva s nižšími HI

c) počet dosiahnutých stfb. brutto – troch hráčov družstva

Príklady:

4. 1. Družstvo A dosiahlo v danom turnaji 118 stfb.

Družstvo B dosiahlo v danom turnaji 116 stfb.

Družstvo C dosiahlo v danom turnaji 116 stfb.

Ako prvé sa umiestnilo družstvo A – 118 stfb.

Ako druhé sa umiestnilo družstvo B – 116 stfb.,

Pretože súčet HI troch hráčov družstva je 81, zatiaľ čo súčet HI troch hráčov

družstva C je 84.

4. 1. 1. Družstvá B i C dosiahli zhodne 116 stb. netto. Súčet HI hráčov družstva B i C je

zhodne 81. Lepšie sa umiestni družstvo B, keďže súčet stfb. netto dvoch hráčov

družstva je 82, zatiaľ čo u družstva C je to 80.

 

4.3. V dlhodobej súťaži eklektik sa družstvá umiestnia podľa súčtu brutto rán troch hráčov družstva po skončení piateho kola. Lepšie sa umiestni družstvo, ktorého súčet výsledkov troch hráčov družstva je nižší.

 

4.4. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhoduje:

a/ vyšší súčet HI troch hráčov družstva, ktorých výsledky sa do výsledku

družstva započítavajú

b/ lepší výsledok dvoch hráčov družstva s vyššími HI

c/ viac zahraných birdie v poslednom turnaji (kole) základnej časti.

 

Príklady:

4. 3. Družstvo A zahralo 210 rán (70, 68, 72), družstvo B zahralo 212 rán (70, 68, 74).

Lepšie sa umiestnilo družstvo A.

4. 4. Družstvá A aj C zahrali zhodne po 210 rán. Lepšie sa umiestnilo družstvo C, keďže HI jeho troch hráčov je 75, zatiaľ čo u družstva A je to 60.

 


5. Kritériá na postup do finálového

turnaja

Do finálového turnaja po skončení základnej časti postupuje osem družstiev podľa dosiahnutých výsledkov v dlhodobej súťaži eklektik.

6. Finálový turnaj

6.1. Finále sa hrá dvojkolovo.

6.2. V prvom kole všetky postupujúce družstvá odohrajú turnaj v hre na rany netto (počet rán – hrací HI).

6.3. Do výsledku družstva sa započíta výsledok všetkých štyroch hráčov družstva.

6.4. Z prvého kola postúpia do druhého kola 4 družstvá, ktoré zahrajú najmenší počet rán netto.

6.5. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhodne:

a) nižší súčet HI všetkých štyroch hráčov družstva

b) nižší súčet brutto rán troch hráčov

c) žreb.

6.6. V druhom kole hrajú proti sebe postupujúce družstvá jamkovú hru. Dve dvojhry a jednu štvorhru (fourball).

6.7. O 1. miesto nastúpi prvé družstvo proti druhému. O 3. miesto nastúpi tretie družstvo proti štvrtému.

6.8. Nasadenie hráčov do finále podľa 6.2. nahlásia kapitáni družstiev do 20.00 h večer

pred turnajom hlavnému rozhodcovi súťaže.

6.9. Nasadenie hráčov do druhého kola podľa 6.7. a 6.8. nahlásia kapitáni družstva najneskôr 120 minút po vyhlásení výsledkov prvého kola.

6.10.V prípade rovnosti výsledkov v jamkovej hre rozhoduje:

Play-off po jednom hráčovi družstva od jamky č.1 do rozhodnutia (rýchla smrť).

Príklady:

6. 4. a 6. 5. Družstvá dosiahli tieto výsledky na rany brutto: Družstvo A – 270 rán, B – 274 rán, C – 280 rán, D – 282 rán, E – 282 rán.

Do druhého kola postupujú družstvá A, B, C a D, keďže súčet HI jeho hráčov je 78, zatiaľ

čo u družstva E je to 82.

 

8. Grand finále TMR INTERLIGA 2022, Česko-Slovenský amatérsky Ryder Cup, powered by CARINTHIA

8.1. Slovenská firemná liga v golfe, ako najstaršia golfová túra na Slovensku, vstupuje vo svojom jubilejnom 20. ročníku na medzinárodnú scénu.

8.2. Štyri najlepšie firemné družstvá z východnej skupiny dlhodobého rebríčka a štyri najlepšie družstvá zo západnej skupiny dlhodobého rebríčka a osem tímov z českého národného finále postúpia do GRAND FINÁLE TMR INTERLIGY 2022, česko-slovenského amatérskeho Ryder Cupu, powered by CARINTHIA.

8.3. Grand finále INTERLIGY 2022 sa hrá v rovnakom móde ako slovenské národne finále.

8.4. Grand finále INTERLIGY 2022 sa hrá dvojkolovo.

8.5. V prvom kole všetky družstvá odohrajú turnaj v hre na rany netto.

8.6. Do výsledku družstva sa započíta výsledok všetkých štyroch hráčov družstva.

8.7. Z prvého kola postúpia do druhého kola 4 družstvá, ktoré zahrajú najmenší počet rán

netto.

8.8. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhodne:

 1. a) nižší súčet HI všetkých štyroch hráčov družstva
 2. b) nižší súčet brutto rán troch hráčov
 3. c) žreb

8.9. V druhom kole hrajú proti sebe postupujúce družstvá jamkovú hru. Dve dvojhry a jednu

štvorhru (fourball).

8.10. O 1. miesto nastúpi prvé družstvo proti druhému. O 3. miesto nastúpi tretie družstvo  proti štvrtému.

8.11. Nasadenie hráčov do finále nahlásia kapitáni družstiev do 20.00 h večer pred turnajom hlavnému rozhodcovi súťaže.

8.12. Nasadenie hráčov do druhého kola nahlásia kapitáni družstva najneskôr 120 min po vyhlásení výsledkov prvého kola.

8.13.V prípade rovnosti výsledkov v jamkovej hre rozhoduje:

 1. a) lepší výsledok prvej dvojhry
 2. b) lepší výsledok druhej dvojhry
 3. c) lepší výsledok štvorhry
 4. d) play off po jednom hráčovi družstva (rozhoduje kapitán) od jamky č.1 do rozhodnutia

(rýchla smrť).

 9. Miesto konania turnajov

Skupina Západ – ihrisko Golf Resort Sedín

Skupina Východ – ihrisko Grey Bear, Tále

Finálový turnaj národného finále – ihrisko Golf Resort Kaskáda (ČR).

Grand finále INTERLIGY 2022 – ihrisko GC Klagenfurt Seltenheim, Korutánsko, Rakúsk


10. Termíny turnajov

7.4. 2022 štvrtok
12.5. 2022 štvrtok
9.6. 2022 štvrtok
7.7. 2022 štvrtok
25.8. 2022 štvrtok

Slovenské národné finále

 1. 9.–28. 9. 2022 – Golf Resort

Kaskáda (ČR)

/Ubytovanie priamo na ihrisku Golf Resort Kaskáda/

Grand finále INTERLIGA 2022, česko­‑slovenský amatérsky Ryder Cup

 1. 10.–12. 10. 2022 na ihrisku GC Klagenfurt Seltenheim, Korutánsko, Rakúsko

/Ubytovanie hotel Werzers****S, Korutánsko/

11. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr

15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 150 eur.

O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa

protest dotýka.

V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, súťažný výbor si vyhradzuje právo

odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia

protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

12. Štartovné

a zabezpečenie

hráčov

Štartovné je stanovené sumou 3 800 eur (bez DPH ) za 4-členné družstvo.

Úhrada štartovného na účet:

2628844566/1100 TATRA BANKA

do 5. 4. 2022.

Zo štartovného budú, okrem iného, hradené všetky poplatky za hru, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, trofeje, vecné ceny na sedem turnajových dní pre štyroch hráčov. Osem postupujúcich tímov má hradené aj 2x ubytovanie s polpenziou v hoteli Werzers****S v Korutánsku a 2x green fee na ihrisku GC Klagenfurt Seltenheim na medzinárodnom finále Česko vs. Slovensko.

Ocenené budú prvé tri družstvá na každom turnaji z kvalifikačných kôl, následne prvé tri tímy z každej skupiny po dohraní piatich kôl, prvé štyri družstvá vo finále a členovia družstiev zápasu Východ – Západ. Hodnota cien nepresiahne limit amatérskeho štatútu!

13. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Ing. Ivan Mičko

Čestný riaditeľ súťaže: Jan Kastner

Hlavný rozhodca: Štefan Dančo

Maršal: dodajú ihriská, kde sa turnaje hrajú

                            

                                                                                                                                                            14. Podmienky súťaže

14.1 Do TMR INTERLIGY, SFLG, powered by Carinthia môžu byť zaradení iba hráči s platným WHS HI na rok 2022.

14.2. Každý hráč je povinný vždy pri prezentácii na turnaj uviesť svoj presný EGA HCP

k danému dňu.

14.3. Nesplnenie tejto povinnosti, prípadné uvedenie nesprávneho HI, má za následok

(aj následné) zrušenie výsledku hráča v danom turnaji (kole). O prípadnej diskvalifikácii hráča rozhodne súťažný výbor

15. Technické ustanovenie

Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel platných na ihrisku, na ktorom sa turnaj hrá. Hráči sú povinní pohybovať sa pri hre peši (používať golfové autíčko nie je dovolené okrem predloženia písomného dokladu od lekára) a súťažný výbor upozorňuje na dodržiavanie článku 6 golfových pravidiel týkajúcich sa pomalej hry. Porušenie uvedeného pravidla bude trestané udeľovaním trestných rán až diskvalifikáciou hráča. Rovnako dôsledne sa bude sledovať včasné, resp. neskoré nastúpenie hráča na prvé odpalisko – štart turnaja.

                                                                                                                                                                16. Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Albatros Group, s. r. o., a redakcia časopisu GOLF, revue o golfe a životnom štýle, ako aj kluby, na ihriskách ktorých sa súťaž hrá

 

   17. Uzávierka prihlášok

Prihlášky do súťaže zasielajte.

 1. a) e­‑mailom na adresu micko@golfrevue.sk
 2. b) písomne na adresu:

GOLF revue

Tallerova 10

811 02 Bratislava

Uzávierka prihlášok: 31. 03. 2022

18. Prihláška do TMR

INTERLIGY, SFLG,

powered by CARINTHIA (musí obsahovať!!!)

 1. a) názov firmy:
 2. b) adresu firmy:
 3. c) číslo telefónu a mailovú adresu
 4. d) meno kapitána
 5. e) jeho číslo telefónu a mailovú adresu
 6. f) súpiska hráčov družstva: meno, HCP, e­‑mail, telefón
 7. g) meno a podpis kapitána firmy
 8. h) dátum odoslania

 

                                                                                                                                                                           19. Dôležité

upozornenie

 1. a) Kapitáni družstiev nahlasujú najneskôr do 10.00 h dňa pred turnajom nasadenie hráčov

na jednotlivé štartové časy – určenej osobe, a to telefonicky, SMS, prípadne

e-mailom na micko@golfrevue.sk. Pri nesplnení tohto ustanovenia strácajú hráči

družstva v štartovej listine uvedené štartové časy a do flajtov budú zaradení podľa

aktuálnych možností.

 1. b) Družstvá a hráči sú povinní dodržať štartové časy a kapitáni nahlásené nasadenie hráčov. Hráč je povinný prezentovať sa najneskôr 60 min. pred štartom. Nesplnenie tohto ustanovenia sa trestá odpočtom 5 stfb. z výsledku hráča v danom turnaji (kole). Hráč zároveň stráca nárok na hru v čase podľa štartovej listiny. O jeho zaradení do flajtu rozhodne štartér podľa aktuálnych možností.
 2. c) Štartové časy družstiev budú oznámené na serveri SKGA, prípadne na golfrevue.sk, alebo budú zaslané mailom kapitánom20. Usporiadateľ má

právo v nevyhnutných prípadoch na prípadnú zmenu propozícií.

Značky:

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv