Neprehliadnite

Slovenská firemná liga v golfe 2016

 

SFLGpropo.indd SFLGpropo.indd

PROPOZÍCIE

 

Slovenská firemná liga v golfe (SFLG) je súťaž družstiev reprezentujúcich firmy so sídlom na Slovensku.

SFLG je to dlhodobá súťaž, ktorá sa hrá v dvoch skupinách (Východ, Západ), pričom v každej skupine sa hrá šesť turnajov. SFLG vrcholí finálovým turnajom.

 

 1. Hráči družstva

1.1. Firma uvedie na súpiske každého družstva mená maximálne štyroch hráčov s ich presným EGA hendikepom, ktorí ju budú reprezentovať. Ak družstvo nepredloží úplnú súpisku hneď, môžu ju doplniť kedykoľvek v priebehu súťaže (s výnimkou finále) už len o jedného hráča. Firma môže do súťaže prihlásiť jedno, príp. viac družstiev.

 

1.2. Družstvá môžu byť zmiešané. Aspoň 3 hráči družstva musia v roku 2016 dosiahnuť vek 18 rokov. V každom z turnajov (kole) štartujú za družstvo traja hráči, prípadne všetci na súpiske uvedení hráči (viď 1.3.).  Do družstva môžu byť nominovaní len hráči s amatérskym štatútom, s presným EGA hendikepom 1 – 36, pričom v každom družstve môžu byť len dvaja hráči s HCP 1 – 5 (v deň podania prihlášky). Hráči s klubovým hendikepom 37 – 54 hrajú s vyrovnaním 36,0 . O nasadení hráčov do turnajov rozhoduje kapitán družstva. Každý hráč môže byť uvedený len na súpiske jedného firemného družstva. Zo zdravotných a iných dôvodov je možné v priebehu súťaže vymeniť len hráča, ktorý ešte za družstvo nenastúpil v žiadnom turnaji (kole) tejto súťaže.

 

1.3. V jednotlivých kolách za družstvo nastúpia 3 kapitánom vopred nahlásení hráči. Za družstvo môžu hrať aj všetci 4 hráči, avšak táto možnosť je záväzná pre celú súťaž (všetkých 6 kôl základnej skupiny) a je doplnkovo spoplatnená sumou 300 € bez DPH. V každom kole, vrátane dlhodobej súťaže, sa hodnotia dva najlepšie výsledky družstva.

 

1.4. Hráči družstva počas súťaže hrajú s tričkami (polokošeľami) s logom firmy, prípadne s jej názvom.

 

 1. Systém hry

2.1. Slovenská firemná liga v golfe 2016 je rozdelená na dve časti. V základnej časti súťaže sa hrá šesť turnajov (kôl) na troch ihriskách v dvoch skupinách systémom stableford brutto a netto. Firma môže družstvá prihlásiť do ktorejkoľvek zo skupín, bez ohľadu na sídlo spoločnosti. Každý zo šiestich turnajov sa hodnotí samostatne, v každej kategórii (brutto a netto) bude ocenené víťazné družstvo. Turnaje sa hrajú na úpravu HCP.

 

2.2. Súčasne sa hrá aj dlhodobá súťaž, ktorá rozhoduje o postupujúcich do finále. Z každej skupiny postupujú do dvojdňového finále tri družstvá v hodnotení stableford netto a tri družstvá v hodnotení stableford brutto.

 

2.3. Vo finálovom turnaji sa najskôr stretnú postupujúce družstvá z oboch skupín v hre na rany netto a následne  družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých štyroch miestach v hre na jamky brutto o víťaza túry a umiestnenie na 2. až 4. mieste. Družstvá na pozíciách 5 až 12 po prvom finálovom dni hrajú turnaj Východ – Západ (pozri bod 7).

 

 1. Určenie výsledku hráča a družstva v základnej časti

3.1. Výsledkom hráča v každom zo šiestich turnajov bude počet ním získaných stfb. netto a stfb brutto.

 

3.2. Výsledkom družstva v turnaji bude súčet dosiahnutých stfb. netto dvoch hráčov družstva, ktorí získali najviac stfb. netto. Rovnaký je postup aj v kategórii brutto.

 

3.3. V prípade rovnosti dosiahnutých stfb. netto (brutto) viacerými hráčmi družstva rozhoduje nižší presný HCP hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne kapitán družstva.

 

3.4. V dlhodobej súťaži sa družstvám vedú výsledky stfb netto aj stfb brutto.

 

3.5. Do výsledku družstva v dlhodobej súťaži sa započítajú výsledky družstva z každého kvalifikačného kola, ktoré dosiahli v súčte brutto i netto bodov dvaja najlepší hráči (nemusí ísť o tých istých hráčov). V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov rozhoduje vyšší presný HCP hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne kapitán družstva.

 

Príklad 1: za družstvo X dosiahol hráč A v prvom kole 34 stfb netto, hráč B 36 b., hráč C 29 b. Výsledkom družstva je súčet dvoch najvyšších výsledkov, čiže výsledok hráčov A a B, čiže 70 stfb netto. Rovnaký postup platí v kategórii STFB brutto.

 

Príklad 2: družstvo X dosiahlo v prvom kole 63 stfb, v druhom 69, v treťom 66, vo štvrtom 67, v piatom 57, v šiestom 71. Súčet jeho výsledkov bude 393 bodov.

 

 1. Určenie poradia družstva v základnej časti

4.1. V každom turnaji (kole) sa družstvá umiestnia podľa počtu  získaných stfb. netto, pričom sa do výsledku družstva rátajú dva najlepšie výsledky hráčov. Pozri 3.2.

 

4.2. Lepšie sa v turnaji (kole) umiestni družstvo, ktoré získa viac stfb. netto (brutto). V prípade rovnosti bodov o poradí družstva v turnaji rozhoduje:

 1. a) výsledok tretieho hráča
 2. b) lepší výsledok jedného hráča družstva,
 3. c) žreb

 

4.3. V dlhodobej súťaži sa družstvá umiestnia podľa súčtu brutto stablefordových bodov získaných zo všetkých 6 kôl súťaže. Lepšie sa umiestni družstvo, ktorého súčet výsledkov je vyšší. Rovnako sa postupuje aj pri výsledkoch stfb netto. Obe tabuľky budú vedené súčasne a vzájomne sa neovplyvňujú.

 

4.4. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhoduje:

 1. a) vyšší priemerný HCP všetkých hráčov družstva,
 2. b) viac zahraných birdie v konečnom výsledku družstva,
 3. c) play-off.

 

 1. Kritériá na postup do finálového turnaja

Do finálového turnaja po skončení základnej časti postupujú družstvá podľa dosiahnutých výsledkov v dlhodobej súťaži nasledovne

5.1. Zo západnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb brutto.

5.2. Z východnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb brutto.

5.3. Zo západnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb netto.

5.4. Z východnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb netto.

5.5. Ako prvoradá sa do úvahy berie tabuľka stfb brutto, ak sa niektoré z družstiev na prvých troch miestach v tabuľke brutto opakuje aj v tabuľke netto, vynechá sa a do finále postupuje ďalšie družstvo v poradí (štvrté v poradí rebríčka netto atď.).

5.6. V prípade nerovnomerného rozloženia družstiev v skupinách či nízkom počte prihlásených družstiev má organizátor právo meniť počet postupujúcich tímov.

 

 1. Finálový turnaj

6.1. Finále sa hrá dvojkolovo.

6.2. V prvom kole všetky postupujúce družstvá odohrajú turnaj v hre na rany netto (3 hráči z každého družstva, platí pre všetky družstvá bez rozdielu počtu nasadzovaných hráčov v základných kolách).

6.3. Do výsledku družstva sa započíta výsledok všetkých troch hráčov družstva.

6.4. Z prvého kola postúpia do druhého kola 4 družstvá, ktoré zahrajú najnižší počet rán netto.

6.5. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhodne:

 1. a) nižší súčet netto rán dvoch lepších hráčov,
 2. b) nižší súčet brutto rán všetkých troch hráčov,
 3. c) nižší súčet brutto rán dvoch lepších hráčov družstva,
 4. d) žreb.

6.6. V druhom kole hrajú proti sebe postupujúce družstvá jamkovú hru. Dve dvojhry a jednu štvorhru (fourball) hraných na 18 jamiek.

6.7. O prvé miesto nastúpi prvé družstvo (víťazné z prvého finálového dňa) proti druhému. O tretie miesto nastúpi tretie družstvo proti štvrtému.

6.8. Nasadenie hráčov do finále podľa 6.2. nahlásia kapitáni družstiev do 24.00 h večer pred turnajom menovanému zástupcovi súťažného výboru.

6.9. Nasadenie hráčov do druhého kola podľa 6.7. a 6.8. nahlásia kapitáni družstva najneskôr do 24.00 h prvého finálového dňa.

6.10.V prípade rovnosti výsledkov v jamkovej hre (hodnotenej 1 bodom za víťazstvo a ½ bodom za nerozhodný výsledok) rozhoduje:

 1. a) play off po jednom hráčovi družstva (rozhoduje kapitán) od jamky č.1 do rozhodnutia (rýchla smrť).

 

 1. Zápas Východ-Západ

7.1. Z družstiev, ktoré nepostúpia do bojov o 1. až 4. miesto, zostavia kapitáni východnej a západnej skupiny družstvá, ktoré zohrajú proti sebe zápas v jamkovej hre na 18 jamiek o putovný pohár s názvom Albatros Group Cup. Konečné nominácie sú v právomoci menovaných kapitánov.

7.2. Zápas Východ – Západ sa hrá na jamky brutto 8 dvojhier a štyri štvorhry (2x foursome, 2x fourball).

7.3. Nasadenie hráčov do jednotlivých hier oznámia kapitáni družstiev najneskôr do 24.00 h večer pred súťažou.

7.4. V prípade nerozhodného výsledku rozhoduje:

 1. a) play off po jednom hráčovi družstva (rozhoduje kapitán) od jamky č.1 do rozhodnutia (rýchla smrť).

 

 1. Miesto konania turnajov

Skupina Západ – ihriská: Grafobal Group Golf Resort Skalica, Green Resort Hrubá Borša, Golf Club Hainburg

Skupina Východ – ihriská: Red Fox, Malá Ida, Black Stork, Veľká Lomnica, Tri Duby Golf Resort, Sliač

Finálový turnaj – Südburgenland Course, Stegersbach, Rakúsko

 

 1. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 65 eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, súťažný výbor si vyhradzuje právo

odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

 1. Štartovné a zabezpečenie hráčov

Štartovné je stanovené sumou 1 600 eur (bez DPH, 1 920 s DPH ) za družstvo, za ktoré budú v jednotlivých základných kolách hrať 3 hráči zo súpisky a sumou 1 900 eur (bez DPH, 2 280 s DPH) za družstvo, za ktoré budú hrať v jednotlivých základných kolách všetci hráči zo súpisky.

Úhrada štartovného na účet:

2628844566/1100

TATRA BANKA do 25. 4. 2016.

 

Zo štartovného bude okrem iného hradené green fee, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, trofeje, vecné ceny. Ocenené budú prvé družstvá v kategórii netto i brutto na každom turnaji z kvalifikačných kôl, následne prvé tímy z každej skupiny po dohratí šiestich kôl, prvé štyri družstvá vo finále a členovia družstiev zápasu Východ – Západ. Hráči sú povinní zostať po turnaji kvôli zabezpečeniu spoločenskej úrovne na vyhlásenie výsledkov. Ak hráči oceneného tímu nepočkajú na slávnostné vyhlásenie, trofeje a ceny dostane ďalšie družstvo v poradí. Zároveň žiadame hráčov, aby zotrvali v dejisku finále aj počas druhého dňa a zapojili sa do turnaja Východ – Západ. Hodnota cien nepresiahne limit amatérskeho štatútu!

 

 1. Technické ustanovenie

Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel platných na ihrisku, na ktorom sa turnaj hrá. Hráči sú povinní pohybovať sa pri hre peši (zakazuje sa používať golfové autíčko, výnimku schvaľuje súťažný výbor po predložení lekárskeho osvedčenia) a súťažný výbor upozorňuje na dodržiavanie článku 6 golfových pravidiel týkajúcich sa pomalej hry. Porušenie uvedeného pravidla bude trestané udeľovaním trestných rán až diskvalifikáciou

hráča.

 

 1. Usporiadateľ súťaže

Redakcia časopisu GOLF, revue o golfe a životnom štýle, a spoločnosť Albatros Group, s.r.o., ako aj kluby, na ktorých ihriskách sa súťaž hrá.

 

 1. Uzávierka prihlášok

Prihlášky do súťaže zasielajte:

 1. a) e-mailom na adresu

golfrevue@golfrevue.sk,

 1. b) písomne na adresu:

GOLF, Tallerova 10, 811 02 Bratislava

Uzávierka prihlášok: 25. 4 .2016

 

 1. Prihláška do SFLG (musí obsahovať !!! )
 2. a) názov firmy,
 3. b) IČO,
 4. c) adresu firmy,
 5. d) číslo telefónu, e-mailu,
 6. e) meno kapitána,
 7. f) jeho číslo telefónu, e-mailu,
 8. g) súpiska hráčov družstva: meno, HCP, e-mail, telefón,
 9. h) meno a podpis štatutára firmy,
 10. i) dátum odoslania.

 

 1. Usporiadateľ má právo

v nevyhnutných prípadoch na prípadnú zmenu propozícií.

 

 1. Termíny

Západná skupina

4. – 5. 5. Green Resort, Hrubá Borša
15. – 16. 6. Golf Resort, Skalica
13. – 14. 9. GC Hainburg

 

 

 

 

 

 

 

Východná skupina

11. – 12. 5. Red Fox, Malá Ida
7. – 8. 6. Tri Duby, Sliač
6. – 7. 9. Black Stork, Veľká Lomnica

 

 

Finále

28.- 29. 9. Stegersbach

 

 1. Súťažný výbor

Predseda SV: Ivan Mičko

Členovia SV: Martin Pavlík, Rudolf Ondreička, Ján Pečo I., menovaný člen klubu, na ihrisku ktorého sa turnaj hrá

Hlavný rozhodca túry: Ján Pečo I.

 

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv