Neprehliadnite

13. ročník: Slovenská firemná liga v golfe 2015

 

PROPOZÍCIE

Prihláška 2015

Slovenská firemná liga v golfe je súťaž družstiev reprezentujúcich firmy.
Je to dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich turnajov v každej z dvoch skupín a následného finálového turnaja.

1. Hráči družstva
1.1. Firma uvedie na súpiske každého družstva mená šiestich hráčov s ich presným EGA hendikepom, ktorí ju budú reprezentovať. Aspoň dvaja hráči každého družstva musia byť zamestnancami, alebo spolupracovníkmi firmy (Dohoda o vykonaní práce, mandátna zmluva a pod.), prípadne rodinnými príslušníkmi zamestnancov, alebo majiteľov firmy. Ak družstvo nepredloží úplnú súpisku hneď, môžu ju doplniť v každom družstve kedykoľvek v priebehu súťaže (s výnimkou
finále) už len o jedného hráča. Firma môže do súťaže prihlásiť jedno, príp. viac družstiev.

1.2. Družstvá môžu byť zmiešané. Aspoň 5 hráčov družstva musí v roku 2015 dosiahnuť vek 18 rokov. V každom z turnajov (kole) štartujú za družstvo štyria hráči, prípadne všetci na súpiske uvedení hráči (viď 1.3.). Do družstva môžu byť nominovaní len hráči s amatérskym štatútom, s presným EGA hendikepom 1 – 36, pričom v každom družstve môžu byť len dvaja hráči s HCP 1 – 5 (v deň podania prihlášky). Hráči s klubovým hendikepom 37 – 54 hrajú s vyrovnaním 36,0 . O nasadení hráčov do turnajov rozhoduje kapitán družstva. Každý hráč môže byť uvedený len na súpiske jedného firemného družstva. Zo zdravotných a iných dôvodov je možné v priebehu súťaže vymeniť len hráča, ktorý ešte za družstvo nenastúpil v žiadnom turnaji (kole) tejto súťaže.

1.3. V jednotlivých kolách za družstvo nastúpia 4 kapitánom vopred nahlásení hráči. Za družstvo môže hrať aj všetkých 6 hráčov, avšak táto možnosť je záväzná pre celú súťaž (všetkých 5 kôl základnej skupiny) a je doplnkovo spoplatnená sumou 1000 € bez DPH. Podmienky hodnotenia družstva v danom turnaji ani v dlhodobej súťaži sa nemenia (tri najlepšie výsledky).

1.4. Hráči družstva počas súťaže hrajú s tričkami (polokošeľami) s logom firmy, prípadne s jej názvom.

2. Systém hry
2.1. Slovenská firemná liga v golfe 2015 (ďalej len SFLG) je rozdelená na dve časti. V základnej časti súťaže sa hrá päť turnajov (kôl) na rovnakom ihrisku v dvoch skupinách systémom stableford brutto a netto. Firma môže družstvá prihlásiť do ktorejkoľvek zo skupín, bez ohľadu na sídlo spoločnosti. Každý z piatich turnajov sa hodnotí samostatne, v každej kategórii (brutto a netto) bude ocenené víťazné družstvo.

2.2. Súčasne sa hrá aj dlhodobá súťaž, ktorá rozhoduje o postupujúcich do finále. Z každej skupiny postupujú do dvojdňového finále tri družstvá v hodnotení stableford netto a tri družstvá v hodnotení stableford brutto.

2.3. Vo finálovom turnaji sa najskôr stretnú postupujúce družstvá z oboch skupín v hre na rany netto a následne družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých štyroch miestach v hre na jamky brutto o víťaza túry a umiestnenie na 2. až 4. mieste. Družstvá na pozíciách 5 až 12 po prvom finálovom dni hrajú turnaj Východ – Západ (pozri bod 7).

3. Určenie výsledku hráča a družstva v základnej časti
3.1. Výsledkom hráča v každom z piatich turnajov bude počet ním získaných stfb. netto a stfb brutto.

3.2. Výsledkom družstva v turnaji bude súčet dosiahnutých stfb. netto troch hráčov družstva, ktorí získali najviac stfb. netto. Rovnaký je postup aj v kategórii brutto.

3.3. V prípade rovnosti dosiahnutých stfb. netto (brutto) viacerými hráčmi družstva rozhoduje nižší presný HCP hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne kapitán družstva.

3.4. V dlhodobej súťaži sa družstvám vedú výsledky stfb netto aj stfb brutto.

3.5. Do výsledku družstva v dlhodobej súťaži sa započítajú výsledky družstva z každého kvalifikačného kola, ktoré dosiahli v súčte brutto i netto bodov traja najlepší hráči (nemusí ísť o tých istých hráčov). V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov rozhoduje vyšší presný HCP hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne kapitán družstva.

Príklad 1: za družstvo X dosiahol hráč A v prvom kole 34 stfb netto, hráč B 36 b., hráč C 29 b.,  hráč D 37 b. Výsledkom družstva je súčet troch najvyšších výsledkov, čiže výsledok hráčov A, B a D, čiže 107 stfb netto. Rovnaký postup platí v kategórii STFB brutto.

Príklad 2: družstvo X dosiahlo v prvom kole 93 stfb, v druhom 109, v treťom 106, vo štvrtom 97, v piatom 87. Súčet jeho výsledkov bude 492 bodov.

4. Určenie poradia družstva v základnej časti
4.1. V každom turnaji (kole) sa družstvá umiestnia podľa počtu získaných stfb. netto tromi hráčmi družstva, ktorých výsledky sa do výsledku družstva v danom turnaji (kole) započítajú. Pozri 3.2.

4.2. Lepšie sa v turnaji (kole) umiestni družstvo, ktoré získa viac stfb. netto (brutto). V prípade rovnosti bodov o poradí družstva v turnaji rozhoduje:
a) výsledok štvrtého hráča
b) lepší výsledok dvoch hráčov družstva,
c) žreb

4.3. V dlhodobej súťaži sa družstvá umiestnia podľa súčtu brutto stablefordových bodov získaných zo všetkých 5 kôl súťaže. Lepšie sa umiestni družstvo, ktorého súčet výsledkov je vyšší. Rovnako sa postupuje aj pri výsledkoch stfb netto. Obe tabuľky budú vedené súčasne a vzájomne sa neovplyvňujú.

4.4. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhoduje:
a) vyšší priemerný hcp všetkých hráčov družstva,
b) viac zahraných birdie v konečnom výsledku družstva,
c) play-off.

5. Kritériá na postup do finálového turnaja
Do finálového turnaja po skončení základnej časti postupujú družstvá podľa dosiahnutých výsledkov v dlhodobej súťaži nasledovne
5.1. Zo západnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb brutto.
5.2. Z východnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb brutto.
5.3. Zo západnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb netto.
5.4. Z východnej skupiny prvé 3 družstvá v tabuľke stfb netto.
5.5. Ako prvoradá sa do úvahy berie tabuľka stfb brutto, ak sa niektoré z družstiev na prvých troch miestach v tabuľke brutto opakuje aj v tabuľke netto, vynechá sa a do finále postupuje ďalšie družstvo v poradí (štvrté v poradí rebríčka netto atď.).
5.6. V prípade nerovnomerného rozloženia družstiev v skupinách či nízkom počte prihlásených družstiev má organizátor právo meniť počet postupujúcich tímov.

6. Finálový turnaj
6.1. Finále sa hrá dvojkolovo.
6.2. V prvom kole všetky postupujúce družstvá odohrajú turnaj v hre na rany netto (4 hráči z každého družstva, platí pre všetky družstvá bez rozdielu počtu nasadzovaných hráčov v základných kolách).
6.3. Do výsledku družstva sa započíta výsledok všetkých štyroch hráčov družstva.
6.4. Z prvého kola postúpia do druhého kola 4 družstvá, ktoré zahrajú najnižší počet rán netto.
6.5. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhodne:
a) nižší súčet netto rán troch lepších hráčov,
b) nižší súčet brutto rán všetkých štyroch hráčov,
c) nižší súčet brutto rán troch lepších hráčov družstva,
d) žreb,
6.6. V druhom kole hrajú proti sebe postupujúce družstvá jamkovú hru. Dve dvojhry a jednu štvorhru (fourball) hraných na 18 jamiek.
6.7. O prvé miesto nastúpi prvé družstvo (víťazné z prvého finálového dňa) proti druhému. O tretie miesto nastúpi tretie družstvo proti štvrtému.
6.8. Nasadenie hráčov do finále podľa 6.2. nahlásia kapitáni družstiev do 24.00 h večer pred turnajom menovanému zástupcovi súťažného výboru.
6.9. Nasadenie hráčov do druhého kola podľa 6.7. a 6.8. nahlásia kapitáni družstva najneskôr do 24.00 h prvého finálového dňa.
6.10.V prípade rovnosti výsledkov v jamkovej hre (hodnotenej 1 bodom za víťazstvo a ½ bodom za nerozhodný výsledok) rozhoduje:
a) play off po jednom hráčovi družstva (rozhoduje kapitán) od jamky č.1 do rozhodnutia (rýchla smrť).

7. Zápas Východ-Západ
7.1. Z družstiev, ktoré nepostúpia do bojov o 1. až 4. miesto, zostavia kapitáni východnej a západnej skupiny družstvá, ktoré zohrajú proti sebe zápas v jamkovej hre na 18 jamiek o putovný pohár s názvom Albatros Group Cup. Konečné nominácie sú v právomoci menovaných kapitánov.
7.2. Zápas Východ – Západ sa hrá na jamky brutto 8 dvojhier a štyri štvorhry (2x foursome, 2x fourball).
7.3. Nasadenie hráčov do jednotlivých hier oznámia kapitáni družstiev najneskôr do 24.00 h večer pred súťažou.
7.4. V prípade nerozhodného výsledku rozhoduje:
a) play off po jednom hráčovi družstva (rozhoduje kapitán) od jamky č.1 do rozhodnutia (rýchla smrť).

8. Miesto konania turnajov
Skupina Západ – ihrisko Golf Club Hainburg
Skupina Východ – ihrisko Black Stork, Veľká Lomnica
Finálový turnaj – ihrisko Tri Duby Golf Resort, Sliač

9. Protest
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 65 eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, súťažný výbor si vyhradzuje právo
odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

10. Štartovné a zabezpečenie hráčov
Štartovné je stanovené sumou 2 000 eur (bez DPH, 2 400 s DPH ) za družstvo, za ktoré budú v jednotlivých základných kolách hrať 4 hráči zo súpisky a sumou 3 000 eur (bez DPH, 3 600 s DPH) za družstvo, za ktoré budú hrať v jednotlivých základných kolách všetci hráči zo súpisky (max. 6).
Úhrada štartovného na účet:
2628844566/1100
TATRA BANKA do 18. 4. 2015.

Zo štartovného bude okrem iného hradené green fee, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, trofeje, vecné ceny. Ocenené budú prvé družstvá v kategórii netto i brutto na každom turnaji z kvalifikačných kôl, následne prvé tímy z každej skupiny po dohratí piatich kôl, prvé štyri družstvá vo finále a členovia družstiev zápasu Východ – Západ. Hráči sú povinní zostať po turnaji kvôli zabezpečeniu spoločenskej úrovne na vyhlásenie výsledkov. Ak hráči oceneného tímu nepočkajú na slávnostné vyhlásenie, trofeje a ceny dostane ďalšie družstvo v poradí. Zároveň žiadame hráčov, aby zotrvali v dejisku finále aj počas druhého dňa a zapojili sa do turnaja Východ – Západ. Hodnota cien nepresiahne limit amatérskeho štatútu!

11. Technické ustanovenie
Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel platných na ihrisku, na ktorom sa turnaj hrá. Hráči sú povinní pohybovať sa pri hre peši (zakazuje sa používať golfové autíčko, výnimku schvaľuje súťažný výbor po predložení lekárskeho osvedčenia) a súťažný výbor upozorňuje na dodržiavanie článku 6 golfových pravidiel týkajúcich sa pomalej hry. Porušenie uvedeného pravidla bude trestané udeľovaním trestných rán až diskvalifikáciou
hráča.

12. Usporiadateľ súťaže
Redakcia časopisu GOLF, revue o golfe a životnom štýle, a spoločnosť Albatros Group, s.r.o., ako aj kluby, na ktorých ihriskách sa súťaž hrá.

13. Uzávierka prihlášok
Prihlášky do súťaže zasielajte:
a) e-mailom na adresu
golfrevue@golfrevue.sk,
b) faxom na číslo: 02 5296 2553,
c) písomne na adresu:
GOLF, Tallerova 10, 811 02 Bratislava
Uzávierka prihlášok: 18.4.2015

14. Prihláška do SFLG (musí obsahovať !!! )
a) názov firmy,
b) IČO,
c) adresu firmy,
d) čís. telefónu, faxu, e-mailu,
e) meno kapitána,
f) jeho číslo telefónu, faxu,
e-mailu,
g) súpiska hráčov družstva: meno, HCP, e-mail, telefón,
h) meno a podpis štatutára firmy,
i) dátum odoslania.

15. Usporiadateľ má právo
v nevyhnutných prípadoch na prípadnú zmenu propozícií.

16. Termíny
Západná skupina
GC Hainburg
22.4. streda
6.5. streda
20.5. streda
10.6. streda
20.8. štvrtok

Východná skupina
Black Stork Veľká Lomnica
28.4. utorok
12.5. utorok
2.6. utorok
23.6. utorok
3.9. štvrtok

Finále
22. – 23. 9. utorok/streda

17. Súťažný výbor
Predseda SV: Ivan Mičko
Členovia SV: Martin Pavlík, Rudolf Ondreička, Ján Pečo I., menovaný člen klubu, na ihrisku ktorého sa turnaj hrá
Hlavný rozhodca túry: Ján Pečo I.
Bližšie informácie a kompletné propozície
nájdete na www.golfrevue.sk

 
 
 

Komentáre sú uzatvorené.

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv