Neprehliadnite

Slovenská firemná liga v golfe 2013 – Propozície

 

Slovenská firemná liga v golfe 2013

24

Slovenská firemná liga v golfe je súťaž družstiev  reprezentujúcich firmy.

Je to dlhodobá súťaž pozostávajúca z piatich turnajov v každej z dvoch skupín a následného finálového turnaja.

 

1. Hráči družstva

1.1. Firma uvedie na súpiske každého družstva mená šiestich hráčov s ich presným EGA hendikepom, ktorí ju budú reprezentovať. Aspoň dvaja hráči každého družstva musia byť zamestnancami, alebo spolupracovníkmi firmy (Dohoda o vykonaní práce, mandátna zmluva a pod.), prípadne rodinnými príslušníkmi zamestnancov, alebo majiteľov firmy. Ak družstvo nepredloží úplnú súpisku hneď, môžu ju doplniť v každom družstve kedykoľvek v priebehu súťaže (s výnimkou

finále) už len o jedného hráča. Firma môže do súťaže prihlásiť jedno, príp. viac družstiev.

 

1.2. Družstvá môžu byť zmiešané. Aspoň 5 hráčov družstva musí v roku 2013 dosiahnuť vek 18 rokov. V každom z turnajov (kole) štartujú za družstvo štyria hráči. Do družstva môžu byť nominovaní len hráči s amatérskym štatútom, s presným EGA hendikepom 1 – 36, pričom v každom družstve môžu byť len dvaja hráči s HCP 1 – 5 (v deň podania

prihlášky). Hráči s klubovým hendikepom 37 – 54 hrajú s vyrovnaním 36,0 . O nasadení hráčov do turnajov rozhoduje kapitán družstva. Každý hráč môže byť uvedený len na súpiske jedného firemného družstva. Zo zdravotných a iných dôvodov je možné v priebehu súťaže vymeniť len hráča, ktorý ešte za družstvo nenastúpil v žiadnom turnaji (kole) tejto

súťaže.

 

1.3. Hráči družstva počas súťaže hrajú s tričkami (polokošeľami) s logom firmy, prípadne s jej názvom.

 

2. Systém hry

2.1. Slovenská firemná liga v golfe 2013 (ďalej len SFLG) je rozdelená na dve časti. V základnej časti súťaže sa hrá päť turnajov (kôl) na rovnakom ihrisku v dvoch skupinách systémom stableford netto. Firma môže družstvá prihlásiť do ktorejkoľvek zo skupín, bez ohľadu na sídlo spoločnosti. Každý z piatich turnajov sa hodnotí samostatne.

2.2. Súčasne sa hrá aj dlhodobá súťaž, hraná systémom eklektik, preto je potrebné, aby hráči v prvom turnaji (kole) dohrali všetky jamky, čím si vytvoria základ pre ďalšie turnaje (kolá), prípadne zapísali výsledok dvojitý par plus jedna rana.

2.3. Vo finálovom turnaji sa najskôr stretnú postupujúce družstvá z oboch skupín v hre na rany brutto a následne  družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých štyroch miestach v hre na jamky brutto o víťaza túry a umiestnenie na 2. až 4. mieste. Družstvá na pozíciách 5 až 12 po prvom finálovom dni hrajú turnaj Východ – Západ (pozri bod 7).

 

3. Určenie výsledku hráča a družstva v základnej časti

3.1. Výsledkom hráča v každom z piatich turnajov bude počet ním získaných stfb. netto.

3.2. Výsledkom družstva v turnaji bude súčet dosiahnutých stfb. Netto troch hráčov družstva, ktorí získali najviac stfb. netto.

3.3. V prípade rovnosti dosiahnutých stfb. netto viacerými hráčmi družstva rozhoduje nižší HCP hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne kapitán družstva.

3.4. V dlhodobej súťaži eklektik sa hráčovi započíta najlepší dosiahnutý výsledok (brutto rany) na každej jamke počas celej súťaže.

3.5. Do výsledku družstva sa započítajú výsledky troch hráčov družstva, ktorí dosiahli v eklektiku najmenší počet rán brutto po dohratí piateho kola. V prípade rovnosti dosiahnutých výsledkov rozhoduje vyšší HCP hráča. Ak je aj ten rovnaký, rozhodne kapitán družstva.

 

4. Určenie poradia družstva v základnej časti

4.1. V každom turnaji (kole) sa družstvá umiestnia podľa počtu získaných stfb. netto tromi hráčmi družstva, ktorých výsledky sa do výsledku družstva v danom turnaji (kole) započítajú. Pozri 3.2.

4.2. Lepšie sa v turnaji (kole) umiestni družstvo, ktoré získa viac stfb. netto. V prípade rovnosti bodov o poradí družstva v turnaji rozhoduje:

a) nižší súčet HCP troch hráčov, ktorých výsledky sa do výsledku družstva započítali,

b) lepší výsledok dvoch hráčov družstva s nižším HCP,

c) počet dosiahnutých stfb. brutto – troch hráčov družstva,

d) žreb.

4.3. V dlhodobej súťaži eklektik sa družstvá umiestnia podľa súčtu brutto rán troch hráčov družstva po skončení piateho kola. Lepšie sa umiestni družstvo, ktorého súčet výsledkov troch hráčov družstva je nižší.

4.4. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhoduje:

a) vyšší súčet HCP troch hráčov družstva, ktorých výsledky sa do výsledku družstva započítavajú,

b) lepší výsledok dvoch hráčov družstva s vyšším HCP

c) viac zahraných birdie v konečnom výsledku družstva.

 

5. Kritériá na postup do finálového turnaja

Do finálového turnaja po skončení základnej časti postupujú družstvá podľa dosiahnutých výsledkov v dlhodobej súťaži eklektik.

5.1. Zo západnej skupiny prvých 6 družstiev.

5.2. Z východnej skupiny prvých 6 družstiev.

5.3. V prípade nerovnomerného rozloženia družstiev v skupinách či nízkom počte prihlásených družstiev má organizátor právo meniť počet postupujúcich tímov.

 

6. Finálový turnaj

6.1. Finále sa hrá dvojkolovo.

6.2. V prvom kole všetky postupujúce družstvá (4 hráči) odohrajú turnaj v hre na rany brutto.

6.3. Do výsledku družstva sa započíta výsledok všetkých štyroch hráčov družstva.

6.4. Z prvého kola postúpia do druhého kola 4 družstvá, ktoré zahrajú najmenší počet rán brutto.

6.5. V prípade rovnosti výsledku viacerých družstiev o poradí rozhodne:

a) vyšší súčet HCP všetkých štyroch hráčov družstva,

b) vyšší súčet HCP troch hráčov družstva,

c) nižší súčet brutto rán troch hráčov,

d) žreb,

6.6. V druhom kole hrajú proti sebe postupujúce družstvá jamkovú hru. Dve dvojhry a jednu štvorhru (fourball).

6.7. O prvé miesto nastúpi prvé družstvo proti druhému. O tretie miesto nastúpi tretie družstvo proti štvrtému.

6.8. Nasadenie hráčov do finále podľa 6.2. nahlásia kapitáni družstiev do 24.00 h večer pred turnajom hlavnému rozhodcovi súťaže, prípadne menovanému zástupcovi súťažného výboru.

6.9. Nasadenie hráčov do druhého kola podľa 6.7. a 6.8. nahlásia kapitáni družstva najneskôr do 24.00 h prvého finálového dňa.

6.10.V prípade rovnosti výsledkov v jamkovej hre rozhoduje:

a) lepší výsledok prvej dvojhry,

b) lepší výsledok druhej dvojhry,

c) lepší výsledok štvorhry,

d) play off po jednom hráčovi družstva (rozhoduje kapitán) od jamky č.1 do rozhodnutia (rýchla smrť).

 

7. Zápas Východ-Západ

7.1. Z družstiev, ktoré nepostúpia do bojov o 1. až 4. miesto, zostavia kapitáni východnej a západnej skupiny družstvá, ktoré zohrajú proti sebe zápas v jamkovej hre o putovný pohár s názvom Albatros Group Cup. Konečné nominácie sú v právomoci menovaných kapitánov.

7.2. Zápas Východ – Západ sa hrá na jamky brutto 8 dvojhier a štyri štvorhry (2x foursome, 2x fourball).

7.3. Nasadenie hráčov do jednotlivých hier oznámia kapitáni družstiev najneskôr do 24.00 h večer pred súťažou.

7.4. V prípade nerozhodného výsledku rozhoduje:

a) lepší výsledok družstva po dvojhrách,

b) lepší výsledok družstva vo štvorhrách,

c) play off kapitánmi určených hráčov od jamky č.1 do rozhodnutia (rýchla smrť).

 

8. Miesto konania turnajov

Skupina Západ – ihrisko Golf Club Hainburg

Skupina Východ – ihrisko Black Stork, Veľká Lomnica

 

9. Protest

Protest je možné podaď súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 65 eur. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, súťažný výbor si vyhradzuje právo

odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

10. Štartovné a zabezpečenie hráčov

Štartovné je stanovené sumou 2 000 eur (bez DPH, 2 400 s DPH ) za družstvo

Úhrada štartovného na účet:

2628844566/1100

TATRA BANKA do 10. 4. 2013.

 

Zo štartovného bude okrem iného hradené green fee, organizačné zabezpečenie, občerstvenie, trofeje, vecné ceny. Pre hráčov vo finálovom turnaji aj ubytovanie na jednu noc. Ocenené budú prvé tri družstvá na každom turnaji z kvalifikačných kôl, následne prvé tri tímy z každej skupiny po dohratí piatich kôl, prvé štyri družstvá vo finále a členovia družstiev zápasu Východ – Západ. Hráči sú povinní zostať po turnaji kvôli zabezpečeniu spoločenskej úrovne na

vyhlásenie výsledkov. Ak hráči oceneného tímu nepočkajú na slávnostné vyhlásenie, trofeje a ceny dostane ďalšie družstvo v poradí. Zároveň žiadame hráčov, aby zotrvali v dejisku finále aj počas druhého dňa a zapojili sa do turnaja Východ – Západ. Hodnota cien nepresiahne limit amatérskeho štatútu!

 

11. Technické ustanovenie

Hrá sa podľa pravidiel golfu R. & A. GC of St. Andrews a miestnych pravidiel platných na ihrisku, na ktorom sa turnaj hrá. Hráči sú povinní pohybovať sa pri hre peši (zakazuje sa používať golfové autíčko, výnimku schvaľuje súťažný výbor po predložení lekárskeho osvedčenia) a súťažný výbor upozorňuje na dodržiavanie článku 6 golfových pravidiel týkajúcich sa pomalej hry. Porušenie uvedeného pravidla bude trestané udeľovaním trestných rán až diskvalifikáciou

hráča.

 

12. Usporiadateľ súťaže

Redakcia časopisu GOLF, revue o golfe a životnom štýle, a spoločnosť Albatros Group, s.r.o., ako aj kluby, na ktorých ihriskách sa súťaž hrá.

 

13. Uzávierka prihlášok

Prihlášky do súťaže zasielajte:

a) e-mailom na adresu

golfrevue@golfrevue.sk,

b) faxom na číslo: 02 5296 2553,

c) písomne na adresu:

GOLF, Vysoká 34-36, 811 06 Bratislava

Uzávierka prihlášok: xxxxxxxxx

 

14. Prihláška do SFLG (musí obsahovať !!! )

a) názov firmy,

b) IČO,

c) adresu firmy,

d) čís. telefónu, faxu, e-mailu,

e) meno kapitána,

f) jeho číslo telefónu, faxu,

e-mailu,

g) súpiska hráčov družstva: meno, HCP, e-mail, telefón,

h) meno a podpis štatutára firmy,

i) dátum odoslania.

 

15. Usporiadateľ má právo

v nevyhnutných prípadoch na prípadnú zmenu propozícií.

 

16. Termíny

Západná skupina

GC Hainburg

18. 4. 2013 štvrtok

28. 5. 2013 utorok

26. 6. 2013 streda

10. 7. 2013 štvrtok

22. 8. 2013 štvrtok

Východná skupina

Black Stork Veľká Lomnica

02. 5. 2013 štvrtok

30. 5. 2013 štvrtok

12. 6. 2013 streda

03. 7. 2013 streda

27. 8. 2013 utorok

Finále

24. – 25. 9. 2013 utorok, streda

 

17. Súťažný výbor

Predseda SV: Ivan Mičko

členovia SV: Martin Pavlík, Rudolf Ondreička, Ján Pečo I., menovaný člen klubu, na ihrisku ktorého sa turnaj hrá

Hlavný rozhodca túry: Ján Pečo I.

 

 

 
 
 

0 Komentáre

 

Môžete napísať komentár ako prvý.

 

Zanechajte komentár

 

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli zanechať komentár

 
 
Peliculas Gratis Online Peliculas Online TV Peliculas & CINE Peliculas Latino Online Peliculas5 TV AltaPelicula Online Peliculas Audio Latino PeliculasHD TV latinopeliculas.tv peliculas10.tv